Home Page

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
Faculty of Agricultural Technology

++ จดหมายข่าว

– จดหมายข่าวทั้งหมด

++ ปฏิทิน

< 2020 >
April
 • 20

  ประชุมคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

  09:30 -11:30
  20/04/2020

  ประชุมคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

 • 30

  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร การวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

  13:30 -15:00
  30/04/2020

  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร การวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม