– รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์สาขาสัตวศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา

ด้วยคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินอุดหนุนรัฐบาล ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสำนักงานการศึกษา  จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งสำหรับผู้มีสิทธิสมัครสอบ
1. ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง ๗๐๖-๒๕๕๒
      วุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
2. ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง ๑๐๙๖-๒๕๕๖
      วุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์  หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ website http://www.sakaeo.buu.ac.th หรือ website http://www.buu.ac.th และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการโอนเงินค่าสมัคร ได้ที่ E-mail: patthida@buu.ac.th หรือส่งทางไปรษณีย์ มาที่งานบุคลากร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ๒๕๔ หมู่ ๔  ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ๒๗๑๖๐ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๓๗๒๖-๑๕๕๙ ต่อ ๑๑๐๔ ในวันและเวลาทำการ หรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๖๔-๙๒๔๕๙๒๒
ประกาศรับสมัคร คลิก 
ใบสมัคร คลิก

– ขอเชิญสมัครการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช เพื่อการเพิ่มมูลค่าพืชเศรษฐกิจ ครั้งที่ 4 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว วันที่ 7-8 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

– ค่าลงทะเบียนท่านละ 2,200 บาท (รวมเอกสารบรรยาย ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง) โดยสามารถจ่ายเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตสารสนเทศสระแก้ว เลขที่บัญชี 220-1-34997-5 และท่านจะได้รับใบเสร็จรับเงินในวันฝึกอบรม

– กรณีผู้เข้ารับการอบรมเป็นข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบของทางราชการ

– สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ดร.ชนากานต์ ลักษณะ โทรศัพท์ 089-4905896 E-mail : chanakanl@buu.ac.th หรือ line id: 123chanakan

ช่องทางการสมัคร

1. Download ไฟล์ใบสมัคร
  1. สมัครผ่าน link หรือ QR code
– Link:   https://forms.gle/d8BEuH8wVuF5QRQv8
– QR code 

ส่งหลักฐานการโอนเงินได้ที่ อีเมล chanakanl@buu.ac.th,  ทาง line id: 123chanakan หรือ เบอร์โทร 089-4905896

ตารางการฝึกอบรม

– คณะเทคโนโลยีการเกษตร เปิดสมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน

– เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าโปรแกรมที่เน้นวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือศิลป์-คำนวณ โดยต้องมีการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต หรือโปรแกรมที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะฯ
– เกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป
– มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนในคณะเทคโนโลยีการเกษตร

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
ติดต่อขอรายละเอียดโดยตรงที่ อ.ดร.สิริเชษฐ์ รัตนะชิตธวัช ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 061-4152225

ดาวน์โหลด <ใบสมัครขอรับทุน>

– คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง แต่งตั้งประธานสาขาวิชาเกษตรศาสตร์

– คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร

– คณะเทคโนโลยีการเกษตร เปิดสมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒


คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน

– เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าโปรแกรมที่เน้นวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือศิลป์-คำนวณ โดยต้องมีการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต หรือโปรแกรมที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะฯ
– เกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป
– มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนในคณะเทคโนโลยีการเกษตร

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
ติดต่อขอรายละเอียดโดยตรงที่ อ.ดร.สิริเชษฐ์ รัตนะชิตธวัช ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 061-4152225

ดาวน์โหลด <ใบสมัครขอรับทุน>