– คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดกิจกรรมโครงการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม “เกษตรสืบสานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และจิตอาสา” ณ สำนักปฏิบัติธรรมป่าโมกข์ธรรมาราม อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

– นายกสโมสรนิสิตคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ได้รับรางวัล “เชิดชูเกียรติ” จากสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

– โครงการบริการวิชาการสู่สังคม “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเกษตรกรรมและการเลี้ยงสัตว์ สำหรับผู้พิการจังหวัดสระแก้ว” ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผ่านศึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

– โครงการสร้างเสริมทักษะการสื่อสารและทักษะทางสังคมเพื่ออนาคต ตอน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว