การอบรม

– ขอเชิญสมัครฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช เพื่อการเพิ่มมูลค่าพืชเศรษฐกิจ ครั้งที่ 3


ดาวน์โหลด

รายละเอียด กำหนดการ และใบสมัคร

ลงทะเบียนออนไลน์