– คณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกับสำนักงานคาทอลิกสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย (โคเออร์) และมูลนิธิหอการค้าไทย จัดโครงการบริการวิชาการสู่สังคม เรื่อง “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเกษตรกรรมและการเลี้ยงสัตว์ สำหรับผู้พิการจังหวัดสระแก้ว”