– ขอแสดงความยินดีกับนิสิตชั้นปีที่ ๓ คณะเทคโนโลยีการเกษตร (กลุ่มสัตวศาสตร์) ที่ได้รับรางวัลในโครงการการแข่งขันการประกวดงานวิจัยระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครั้งที่ ๑

– คณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกับสำนักงานคาทอลิกสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย (โคเออร์) และมูลนิธิหอการค้าไทย จัดโครงการบริการวิชาการสู่สังคม เรื่อง “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเกษตรกรรมและการเลี้ยงสัตว์ สำหรับผู้พิการจังหวัดสระแก้ว”