– คณะเทคโนโลยีการเกษตร เปิดสมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน

– เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าโปรแกรมที่เน้นวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือศิลป์-คำนวณ โดยต้องมีการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต หรือโปรแกรมที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะฯ
– เกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป
– มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนในคณะเทคโนโลยีการเกษตร

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
ติดต่อขอรายละเอียดโดยตรงที่ อ.ดร.สิริเชษฐ์ รัตนะชิตธวัช ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 061-4152225

ดาวน์โหลด <ใบสมัครขอรับทุน>

– คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง แต่งตั้งประธานสาขาวิชาเกษตรศาสตร์

– คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร

บทความวิชาการ

– เรื่องของไพล

– บทความประจำเดือนมีนาคม “ไผ่ในประเทศไทย” โดย จักรพงษ์ รัตตะมณี

การใช้วิธีทางโมเลกุลาร์ตรวจหาเชื้อพยาธิในเลือดโคและกระบือ

ชันโรง: ศักยภาพและโอกาสทางเศรษฐกิจจากผลิตผลชันโรง

แป้งกล้วย : ผู้เขียน อาจารย์ ดร.นรินทร์ เจริญพันธ์

กล้วยในไทย

ถังเช่า

โอกาสของโครงการโคบาลบูรพา สู่การพัฒนาจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน

ประโยชน์ของบัวหลวง

ข้าวหลามข้าวกล้องงอก

แอนโทไซยานิน….รงควัตถุมีประโยชน์ในผักผลไม้สีแดง

เทคโนโลยีชีวภาพกับการเก็บรักษาพันธุกรรมพืช

“เบาหวาน VS มะระ”

เหลืองเชียงราย เหลืองสะพรั่งตระการตา

ชาสมุนไพร

Bird Sexing

มารู้จักอินนูลิน (inulin) ในบทบาทพรีไบโอติก (prebiotic) กันเถอะ

ยาปราบวัชพืชไกลโฟเซต ภัยใกล้ตัว

ประสิทธิภาพสารแทนนินในสะเดาต่อการยับยั้งการเจริญเติบโต

ชีวมวลควรรู้

ข้าวเหนียวดำ

ประโยชน์จากส่วนต่างๆ ของกล้วย

ระบบน้ำหยดกับการเพาะปลูก

เห็ดถั่งเช่าสีทอง

โบรอนกับปาล์มน้ำมัน

เอ็กโซโพลีแซคคาไรด์ (Exopolysaccharides from Lactic Acid Bacteria)

พรมมิ (Bacopa monniera)

สาบเสือ…วัชพืชที่ไม่ใช่แค่วัชพืช

เมื่อปลอกผลไม้แล้วปล่อยทิ้งไว้…ทำไมจึงเกิดสีน้ำตาล?

DIY Hydroponic

บทความวิชาการ : มาส่องไข่กันเถอะ

การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning

สรุปการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ปี 2562

      2561

sign-check-icon การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning

sign-check-icon เทคนิคการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษแก่ผู้เรียน

sign-check-icon เทคนิคการนำเสนอผลงานทางวิชาการแบบโปสเตอร์และปากเปล่า

 

      2560

sign-check-icon เทคนิคการสอนให้น่าสนใจ และได้ความรู้ตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา

sign-check-icon เทคนิคการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในวารสารระดับนานาชาติ

รูปแบบการจัดทำปัญหาพิเศษ

แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า 1-62

ตัวอย่างแบบฟอร์มรายงานปัญหาพิเศษ 1-61

การจัดการความรู้ด้านการวิจัย เรื่อง เทคนิคการเขียนโครงการวิจัยฯ

การจัดการเรียนรู้ (KM)

      ปี 2561

sign-check-icon การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning

sign-check-icon เทคนิคการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษแก่ผู้เรียน

sign-check-icon เทคนิคการนำเสนอผลงานทางวิชาการแบบโปสเตอร์และปากเปล่า

 

      ปี 2560

sign-check-icon เทคนิคการสอนให้น่าสนใจ และได้ความรู้ตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา

sign-check-icon เทคนิคการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในวารสารระดับนานาชาติ