กิจกรรมศึกษาดูงาน 2562

บุคลากร

ดร.สิริเชษฐ์  รัตนะชิตธวัช

ปริญญาเอกปร.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)มหาวิทยาลัยบูรพา
ปริญญาโทวท.ม. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาตรีวท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ)มหาวิทยาลัยบูรพา
E-mail: sirichet@buu.ac.th
งานวิจัย: Functional Products, Fermentation, Product Development

ดร.นรินทร์ เจริญพันธ์

ปริญญาเอกปรด.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร)มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปริญญาโทวท.ม. (วิทยาศาสตร์การอาหาร)มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์
ปริญญาตรีวท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)มหาวิทยาลัยแม่โจ้
E-mail: narinch@buu.ac.th
งานวิจัย: Product Development, Membrane Technology, Food Processing, Functional Foods

ดร.นิรามัย ฝางกระโทก

ปริญญาเอก ปร.ด. (วิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปริญญาโท วท.ม. (จุลชีววิทยาทางการแพทย์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปริญญาตรี วท.บ. (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
E-mail: niramai@buu.ac.th
งานวิจัย: Biological Activities of Plant Extracts and Compounds

ดร.ศิริลักษณ์ กมลวรรณสิทธิ์

ปริญญาเอก วท.ด. (เภสัชวิทยา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ปริญญาโท วท.ม. (เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปริญญาตรี วท.บ. (ชีววิทยาประยุกต์) มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
E-mail: sirilakk@buu.ac.th
งานวิจัย: Biological Activity, Phytochemistry

ดร.เอกรัฐ คำเจริญ

ปริญญาเอก ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปริญญาตรี วท.บ. (อุตสาหกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
E-mail: agratk@buu.ac.th
งานวิจัย: Bioethanol, Biogas, Biopolymer

ดร.ไกรยศ แซ่ลิ้ม

ปริญญาเอก ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปริญญาโท วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปริญญาตรี วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
E-mail: kriyot@buu.ac.th
งานวิจัย:  Bacteriocin, Exopolysaccharide

ดร.อรสุรางค์ โสภิพันธ์

ปริญญาเอก วท.ด. (เคมี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ปริญญาตรี วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
E-mail: onsulang@buu.ac.th
งานวิจัย: Zeolite, Chemistry

– โครงการสร้างเสริมทักษะการสื่อสารและทักษะทางสังคมเพื่ออนาคต ตอน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

– คู่มือการเขียนรายงานปัญหาพิเศษ และ รายงานความก้าวหน้าวิชา 761493 ปัญหาพิเศษ ปีการศึกษา 2559

ดาวน์โหลด คู่มือการเขียนรายงานปัญหาพิเศษ

ดาวน์โหลด รายงานความก้าวหน้าวิชา 761493 ปัญหาพิเศษ ปีการศึกษา 2559

การอบรม