– โครงการ “การพัฒนาบุคลากรและเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน กิจกรรมพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า บูรณาการร่วมกับการบริการวิชาการ”

โครงการ “การพัฒนาบุคลากรและเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน กิจกรรมพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า บูรณาการร่วมกับการบริการวิชาการ”