Home Page

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
Faculty of Agricultural Technology

++ ประชาสัมพันธ์

อ่านเพิ่มเติม

++ ปฏิทิน

< 2020 >
July
 • 07

  ประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

  09:30 -11:30
  07/07/2020

  ประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

 • 09

  ประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

  09:30 -11:30
  09/07/2020

  ประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

 • 09

  ประชุมคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

  13:00 -15:00
  09/07/2020

  ประชุมคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

 • 23

  ประชุมบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร

  09:30 -16:30
  23/07/2020

  ประชุมบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร